Standard leveringsbetingelser Privat Pr 011116

Disse standard leveringsbetingelser er forbeholdt personkunder per 01.11.2016.
 
§1. Inngåelse av kraftleveringskontrakt/ kundeforhold
I det etterfølgende angis forbrukerkunde som kunde. Kraftleverandør har rett til å kreve identifikasjon av kunden med opplysninger om kundens fullstendige navn, personnummer, bosted/næringsadresse mm. Samboere hefter for felles opparbeidet gjeld iht. prinsippene i lov om ekteskap av 4.juli 1991 nr 47, § 41.
Hallingkraft gis rett til å melde leveranse inn til det lokale nettselskap når bestilling mottas uten å avvente angrerettperioden. Ved eventuell senere bruk av angrerett er kunden ansvarlig for påløpt kraftleveranse inntil utmelding er fullført.

§2.  Fullmakt
Kunde gir med dette Hallingkraft fullmakt til å melde oppsigelse av kundens avtale med nåværende leverandør etter NVEs bestemmelser, og ivareta alle forhold vedrørende leverandørskiftet. Videre at Hallingkraft kan innhente nødvendig informasjon fra nettselskapet og nåværende kraftleverandør. Herunder fullmakt til å melde nødvendige endringer i kundedata til gjeldende nettselskap.

§3. Gjennomfakturering
Dersom Hallingkraft har en avtale med kundens nettselskap om gjennomfakturering, vil Hallingkraft fakturere kunden for nettselskapets fakturerte nettjenester. Gjennomfakturering medfører ikke endringer i kunde- og avtaleforholdet mellom kunden og nettselskapet. Kunden gir Hallingkraft fullmakt til å innhente nødvendig informasjon og iverksette nødvendige tiltak for å gjennomfakturere nettjenester.
Gjennomfakturering kan medføre endringer i fakturaintervall og forfallsdato. Betaling av gjennomfakturerte nettjenester kan kun skje til Hallingkraft. Betaling skal skje innen forfall. Ved forsinket betaling av gjennomfakturerte nettjenester har Hallingkraft rett til å iverksette et hvert innfordringstiltak, herunder inkasso. Dersom det skulle foreligge årsaker til at gjennomfaktureringen ikke kan gjennomføres, vil kunden faktureres for nettjenester direkte fra sitt nettselskap. Ved oppsigelse av kundeforholdet, opphører også forpliktelsen til gjennomfakturering.
 
§4. Flytting
Ved flytting følger avtalen kunden til ny adresse Hallingkraft gis da samme fullmakt som §2 for å gjennomføre flytting av avtaleforholdet.

§5. Leveringens omfang.
Levering av kraft skjer iht. avtalt pris, volum og leveringsperiode. Ved forbruk over 50 000 kWh/år kan avvik +/- 5 % bli gjenstand for ny prisvurdering. Erstatning ved avvik beregnes etter § 5-1 i standard kraftleveringsavtale.

§6.  Priser og avgifter
Våre priser og avgifter spesifiseres og faktureres i samsvar med myndighetenes til en hver tid gjeldende bestemmelser.

§7.  Fakturering
Hvis ikke annet er avtalt, fakturerer Hallingkraft månedlig etterskuddsvis basert på reelt eller estimert forbruk. Fakturering basert på reelt forbruk forutsetter at kunden leser av måleren. Dersom ikke slik avlesning foreligger, forbeholder Hallingkraft seg retten til å fakturere etter stipulert forbruk basert på forventet årsforbruk. Ellers gjelder de til enhver tid gjeldende forskrifter fra NVE.
Fakturaer som sendes per post tillegges fakturagebyr etter gjeldende satser.
Se www.hallingkraft.no for mer info.

§8.  Inkasso
Inkasso skjer i samsvar med lov av 13.mai 1988 nr 26 (inkassoloven). Inkasso følger reglene i inkassolovens § 9.

§9.  Heving av kontrakt
Både kunde og kraftleverandør kan heve kontrakt ved mislighold. Stansing av kraftlevering reduserer ikke kundens betalingsplikt. Før kraftleveranse kan gjenopptas, må betalingsmisligholdet være reparert, og eventuell sikkerhet for rettidig betaling ved forfall være betalt.


§ 10.  Oppsigelse/uttredelse av kontrakt med bindingstid
Kontrakten er i utgangspunktet ikke oppsigelig i avtaleperioden. Ved flytting i avtaleperioden, tar kunden med seg kontraktsforholdet til nytt bosted. Det er imidlertid anledning for overdragelse til tredjeperson. Dersom avtalen sies opp før utløpet av perioden, må kunden dekke Hallingkrafts direkte økonomiske tap ved at leveransen ikke fullføres. Det direkte økonomiske tapet beregnes etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper, og er pt. minimum kr 1000,- (uttredelsesgebyr). Se www.hallingkraft.no for gjeldene satser.


§ 11. Om ulik forståelse av kontrakten
Uenighet om forståelse av kontrakten løses i henhold til lov om mekling og rettergang i sivile tvister (Tvisteloven)
Tvist som måtte oppstå mellom partene under avtalen skal avgjøres etter norsk rett og med Hallingdal Tingrett som hjemting.

§ 12. Medlemsavtaler
Strømavtaler som er inngått som følge av medlemsfordeler i et samarbeidende forbund eller organisasjon med Hallingkraft, løper inntil Hallingkraft blir gjort oppmerksom på at medlemskapet er opphørt.
Kunden har et eget ansvar for omgående å melde fra om oppsigelse av medlemskap direkte til Hallingkraft.
Spesielt gjelder dette dersom oppsigelsen kan ha betydning for strømavtalen som er inngått.

§ 13. Force Majeure 
Hallingkraft forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer i løpende avtaleforhold.
Ved uforutsett situasjon som ligger utenfor partenes herredømme og kontroll og som gjør det umulig for vedkommende part å oppfylle denne kontrakts forpliktelser. Det samme gjelder ved endringer i offentlige avgifter som gjør at resulterende strømpris endres tilsvarende.


Standardvilkår utarbeidet av Energi Norge og Forbrukerombudet gjelder for forhold som ikke er spesielt beskrevet ovenfor.